Christine Stoughton, ‘Homage to Cezanne ’, InLiquid