Christo, ‘Wrapped Woman’, 1996, Hamilton-Selway Fine Art