Christopher Makos, ‘Andy Glass House’, 1981, Izolyatsia