Clifford Ross, ‘Hurricane L’, 2008, Zhejiang Art Museum