Clifford Ross, ‘Hurricane LI’, 2008, Zhejiang Art Museum