Clifford Ross, ‘Hurricane LII’, 2008, Zhejiang Art Museum