Clifford Ross, ‘Hurricane LIII’, 2008, Zhejiang Art Museum