Clifford Ross, ‘Hurricane LIV’, 2008, Zhejiang Art Museum