Clifford Ross, ‘Hurricane LVI’, 2008, Zhejiang Art Museum