Clifford Ross, ‘Hurricane LXIII’, 2008, Zhejiang Art Museum