Clifford Ross, ‘Hurricane LXXII’, 2008, Zhejiang Art Museum