Clifford Ross, ‘Hurricane LXXXIII’, 2008, Zhejiang Art Museum