Clifford Ross, ‘Hurricane LXXXIV’, 2008, Zhejiang Art Museum