Clifford Ross, ‘Hurricane XLIX’, 2008, Zhejiang Art Museum