Conor McGrady, ‘Retreat 1’, 2013, MIYAKO YOSHINAGA