Conor McGrady, ‘Retreat 10’, 2013, MIYAKO YOSHINAGA