Conor McGrady, ‘Retreat 2’, 2013, MIYAKO YOSHINAGA