Conor McGrady, ‘Retreat 3’, 2013, MIYAKO YOSHINAGA