Conor McGrady, ‘Retreat 4’, 2013, MIYAKO YOSHINAGA