Conor McGrady, ‘Retreat 5’, 2013, MIYAKO YOSHINAGA