Conor McGrady, ‘Retreat 6’, 2013, MIYAKO YOSHINAGA