Conor McGrady, ‘Retreat 7’, 2013, MIYAKO YOSHINAGA