Conor McGrady, ‘Retreat 8’, 2013, MIYAKO YOSHINAGA