Conor McGrady, ‘Retreat 9’, 2013, MIYAKO YOSHINAGA