Corinne Natel, ‘Raya’, 2017, Gallery Elena Shchukina