Cornelia Thomsen, ‘Stripes Nr. 72’, 2014, Erik Thomsen