Cynthia Gutiérrez, ‘Otros habitantes’, 2017, Proyecto Paralelo