Cynthia Reynolds, ‘fetish v’, 2007, Art Shape Mammoth