Dan Mitchell, ‘Everything’, 2015, Temnikova & Kasela