Daniel Arsham, ‘Sand Painting ( Blue )’, 2017, Baró Galeria