David Burdeny, ‘Thin Dock, West Lake, Hangzhou, China’, 2011, Bau-Xi Gallery