David Burnett, ‘Bob Marley and The Wailers on their tour bus during their Exodus Tour in Europe’, 1977, Anastasia Photo