David Burnett, ‘Sound Check, Exodus Tour, Paris, France’, 1977, Anastasia Photo