David Cheifetz, ‘Prestidigitation’, 2018, Gallery 1261