David Drebin, ‘Shanghai Love (Pudong), Shanghai, China’, 2015, CHROMA+GALLERY
David Drebin, ‘Shanghai Love (Pudong), Shanghai, China’, 2015, CHROMA+GALLERY