David Hockney, ‘Ashtray’, 2010, Annely Juda Fine Art