David Hockney, ‘Shower Study II’, 1963, DELAHUNTY
David Hockney, ‘Shower Study II’, 1963, DELAHUNTY