David Hockney, ‘The Lake [SAC 80]’, 1969, Roseberys