David Hockney, ‘White Porcelain’, 1985, Marlborough London