David Morrison, ‘Mushroom Log’, 2016, Garvey | Simon