Deng Shiru, ‘Master Cheng’s Admonition on Seeing, Hearing, Words, and Deeds (Chengzi shi ting yan dong zhi zhen)’, 1805, Asian Art Museum