Deng Shiru, ‘Master Cheng’s Admonition on Seeing, Hearing, Words, and Deeds (Chengzi shi ting yan dong zhi zhen)’, 1805, Asian Art Museum

Clerical script
Set of four hanging scrolls

Courtesy Guanyuan Shanzhuang Collection

About Deng Shiru