Diana Copperwhite, ‘Weird Glamour’, 2016, 532 Gallery Thomas Jaeckel