Dimitri Likissas, ‘Fuschia Balloon Dog’, 2017, LIMITED EDITION

About Dimitri Likissas

based in Gravias, Athens, Greece