Dimitri Tsykalov, ‘SKIN X’, 2015, Marina Gisich Gallery