Dimitri Tsykalov, ‘White Jacket’, 1993, Marina Gisich Gallery