Dornith Doherty, ‘Australia’, 2014, photo-eye Gallery