DUKE ASIDERE, ‘Frenzy’, 2013, Society of Nigerian Artists