Eamon Ore-Giron, ‘Infinite Regress IV’, 2015, Fleisher/Ollman