Eamon Ore-Giron, ‘Infinite Regress VII’, 2016, Fleisher/Ollman